مشاور و روانشناس خوب

مشاور و روانشناس خوب

روانشناسی در طی دوره‌های مختلف زمانی، خصوصا بعد از تلاش‌های فروید برای نتیجه‌گیری از صحبت درمانی به شدت توسعه و رشد یافت، به طوری‌که امروزه روان‌درمانی به شیوه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد