پرسشنامه عملکرد شغلی

لطفا هریک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و گزینه مناسب را در مقابل هر عبارت علامت بزنید