برادرم دلقک هراسی دارد و من هم مار هراسی دارم وای😲😲😲😲😲😲خدا مار😲😲😲😲😲خدا دلقک