از استرس ارم دیونه میشم چرا کسی نیست یکم به حرفام گوش کنه