در افسردگی آیتم بسیار مهم که منتج به خود کشی می شود چیست ؟