اگزیستانسیالیسم عالیه
خصوصا کتاب روان درمانی اقای یالوم