آزمون نشانه های افسردگی

این آزمون شامل 8 سوال 4 گزینه ای است. لطفاً هر گروه از جملات را با دقت بخوانید.
در مدت دو هفته ی گذشته چه میزان احساس کرده اید که با مشکلات مطرح شده در این آزمون، آزرده شده اید؟