البته اگر منظور همان نارسیست منحرف باشد Narcisse pervers متن حاضر برای موضوعی «به این اهمیت» خیلی خیلی ضعیف است. صفر