من واسه افسردگیم میرفتم پیش روانشناس. بهش گفتم مشکل اعتیاد به اینترنت دارم.
تنها چیزی که پرسید گفت که روزی چند ساعت. همین
دیگه هیچ راهکار و راه حلی نداشت واسه حل مشکل من
الکی وقتتون رو تلف نکنید