خیلی مطلب خوبی بود و همین که ترنسکشوال بودن رو یه بیماری روانی خطاب نکردین خودش خیلیه.