مقیاس نگرش به خیانت

این پرسشنامه شامل 12 گروه جمله است. چیزی بعنوان پاسخ درست یا غلط در این جملات وجود ندارد و پرسشنامه٬ فقط خواهان واکنش و نظر صادقانه ی آزمودنی به جملات است. عبارت ها٬ شامل جملاتی راجع به احساسات منفی و مثبت نسبت به مقوله خیانت است که آزمودنی بنا بر احساس خود به جملات نمره یک تا هفت می دهد. هدف از این بررسی٬ دریافتن نوع احساسات و افکار افراد نسبت به این موضوع است. در واقع پرسشنامه خیانت٬ مقدار تمایل و میزان پذیرندگی یا رد کنندگی خیانت را از نظر افراد می سنجد.