آزمون مکانیسم های دفاعی

پرسشنامه حاضر در برگیرنده عبارتهایی در مورد نگرش های شخصی شماست ، بدین خاطر پاسخ های درست و غلط در آن وجود ندارد . لطفا میزان موافقیت خود را با جمله های زیر با انتخاب یکی از گزینه ها (از 1 کاملا مخالف تا 9 کاملا موافق) مشخص نمائید .