آزمون مدیریت تعارض

این پرسشنامه شامل 30 سوال چند گزینه ای است. لطفاً هر گروه از جملات را با دقت بخوانید و گزینه ای که تناسب با حالات شخصی شما دارد، انتخاب کنید.