پرسشنامه فرسودگی شغلی

این پرسشنامه شامل 20 سوال چند گزینه ای است. لطفا هریک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و گزینه مناسب را در مقابل هر عبارت علامت بزنید