آزمون عزت نفس

این پرسشنامه شامل 58 سوال است. لطفاً هر گروه از جملات را با دقت بخوانید. سپس گزینه ای را انتخاب کنید که بهتر از همه گویای احساس شما باشد.