آزمون افسردگی بک

این پرسشنامه شامل ۲۱ گروه جمله است. لطفاً هر گروه از جملات را با دقت بخوانید. سپس در هر گروه یک جمله را انتخاب کنید که بهتر از همه گویای احساس شما طی ۲ هفته گذشته تا به امروز باشد. اگر در یک گروه از جملات، چند جمله در مورد شما صدق می کند، دور شماره ای که از همه بالاتر است، دایره بکشید. دقت کنید در هیچ یک از موارد بیشتر از یک جمله را انتخاب نکنید.