یا شما می توانید با استفاده از حالت ورود ناشناس بدون وارد کردن ایمیل یا شماره تلفن با مشاور مورد نظر وارد مکالمه شوید.